ارتباط با ما

شرکت سهاتوس

مشهد، شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر، خیابان کوشش، انتهای کوشش ۳، قطعه ۳۷۱

 کد پستی: 9355133762

info@sahatoos.com

 32400363 51 98+

32400363 51 98+

نقشه

Saha Toos